آدرنالین

.

هیجان.۱
هیجان به طور کلی چه معنایی می‌دهد تا به حال ضربان بالای قلب خود را
majarajoor